Общи условия 2017-09-25T14:58:31+00:00

ОБЩИ УСЛОВИЯ

За ползване на “ИНСТАХОСТ”

Последно обновяване: август 2017

 

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ИНСТАХОСТ” ООД, наричано по-долу “ИНСТАХОСТ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.instahost.bg (наричани по-долу Клиенти), от друга.

„ИНСТАХОСТ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204623139, със седалище и адрес на управление: гр. София 1408, район Триадица, ул. Бяла черква No 24, имейл адрес: info@instahost.bg.

„ИНСТАХОСТ” ООД е регистрирано като администратор на лични данни и притежава Удостоверение за администратор на лични данни № 429312

Клиентите на www.instahost.bg не са Потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите. Клиентите на www.instahost.bg използват услугите на “ИНСТАХОСТ” с цел генериране на печалба и извършват дейността си по търговски начин.

Чрез интерфейса на www.instahost.bg не може да се сключва договор за предлаганите от “ИНСТАХОСТ” услуги, а само да се отправи предложение за преговори. При сключен индивидуален договор между „ИНСТАХОСТ“ и Клиента се прилага единствено предвиденото в договора.

“ИНСТАХОСТ” предварително обявява чрез страницата си някои от основните условия на договора като например основните предлагани услуги, методите на изчисляване на цената и др. Изложената информация има чисто информативна функция и сключеният индивидуален договор за услуга е с предимство пред нея.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани от сайта www.instahost.bg (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на www.instahost.bg всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.

Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ИНСТАХОСТ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от “ИНСТАХОСТ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребители ни.

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие сключването на договора между Потребителя и „ИНСТАХОСТ”.

 

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

Чл. 1. „ИНСТАХОСТ” e достъпен на сайта www.instahost.bg , чрез който Потребителите имат възможност да се запознаят с предлаганите от „ИНСТАХОСТ“ услуги.

 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ЛИЧНИ ДАННИ

Чл. 2 (1) „ИНСТАХОСТ” идентифицира Потребителите на сайта чрез съхранение на лог-файлове на сървъра на www.instahost.bg и на IP адреса на Потребителя.

(2) „ИНСТАХОСТ” има право да събира и използва информация относно Потребителите след извършената от тях идентификация. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, адрес, телефон, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при идентификацията. Информацията включва и всяка друга, която Потребителят въвежда, използва или предоставя при ползване Услугите, предоставяни от „ИНСТАХОСТ”.

Чл. 3 (1) „ИНСТАХОСТ” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на идентификацията- предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.

(2). В идентификационната форма, попълвана от Потребителя, „ИНСТАХОСТ” обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

(3) Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че за “ИНСТАХОСТ” възникне задължение да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Чл. 4 (1) „ИНСТАХОСТ” събира и използва информацията по чл. 4 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Потребителя (безплатни или платени). Описаните цели, за които се използва информацията, не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за „ИНСТАХОСТ”.

(2) С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг.

Чл. 5 (1) Потребителят може да се идентифицира като попълни съответната електронна форма за идентификация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на сайта на „ИНСТАХОСТ”, да изрази съгласие с настоящите Общи условия и да декларира, че е правоспособен.

(2) При идентификацията Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва. Със записването му на съответен носител в сървъра на „ИНСТАХОСТ”, чрез общоприет стандарт за преобразуване по технически начин, правещ възможно неговото възпроизвеждане, електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на цитирания закон. „ИНСТАХОСТ” може да съхранява в лог-файлове на своя сървър IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия в случай на възникване на правен спор. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на сайта на “ИНСТАХОСТ” по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

(3) При попълване на заявлението за идентификация Потребителят е длъжeн да предостави пълни и верни данни относно самоличността (за физическите лица), правния статут (за юридическите лица) и другите изискуеми от електронната форма на „ИНСТАХОСТ” данни. Потребителят декларира, че е съгласен да предостави така изискваните лични данни, при което гарантира, че данните, които предоставя в процеса на идентификацията, са верни, пълни и точни. В случай на предоставяне на неверни данни “ИНСТАХОСТ” има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на услугите.

Чл. 6 (1) „ИСТАХОСТ“ може чрез своите представители при изрично съгласие от Клиента да посети Клиента на посочен от него адрес, за да направи оглед на имота.

(2) „ИНСТАХОСТ“ има право да прави снимки, видеоклипове и всякакъв вид заснемане и сродни дейности на имота, свързани с предлаганите от „ИНСТАХОСТ“ услуги.

(3) Клиентите се съгласяват „ИНСТАХОСТ“ да използва материалите по ал. 2 на сайта си www.instahost.bg с цел маркетинг.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Чл. 7 (1) Потребителите използват интерфейса на уебсайта на „ИНСТАХОСТ”, за да направят предложение за преговори до „ИНСТАХОСТ” за сключване на договор за услуга .

Чл. 8 За да направи предложение, Потребителят е необходимо да се идентифицира съобразно реда и условията, описани в настоящите общи условия.

Чл. 9 При постигнато съгласие относно предлаганите услуги и останалите съществени елементи страните сключват индивидуален договор.

 

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 10 (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „ИНСТАХОСТ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ИНСТАХОСТ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „ИНСТАХОСТ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

(2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „ИНСТАХОСТ”, „ИНСТАХОСТ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.

(3 Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „ИНСТАХОСТ”.

 

СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл. 11 Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

 

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 12 (1) „ИНСТАХОСТ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.

(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми „ИНСТАХОСТ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.

(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.

 

ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 13 По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Instahost прекрати бизнес операции и не управлява имоти на клиенти.

 

Вижте книгата "Airbnb Наръчник: Как да печелим 1500 лв. на месец от наем?